Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1.    Všeobecná ustanovení
 
Níže uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.softcom.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele, prodejce) a kupujícího (zákazníka) v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) a v souladu se zákonem 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu SOFTCOM GROUP, spol. s r.o., se sídlem v Praze, 28. Pluku 7, IČO 25623290, zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55862, kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“, která je součástí těchto obchodních podmínek.
 
Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“) dle §419 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  a kupující podnikatele (dále jen „podnikatel“) dle §420 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení občanského zákoníku.
 
Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. 
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán, další informace kupující získá v sekci „Jak nakupovat“. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.softcom.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
Poskytnutí osobních údajů
Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více o zpracování osobních údajů najdete zde.
 
2.    Cena a cenové kategorie

EU - cena pro koncové zákazníky
D1S – cena pro studenty při neobjednání přes e-shop 
D1 – základní dealerská cena, platí pro objednávky vytvořené přes naše e-shopy
D2 – dealerská cena pro stabilní partnery a obchodníky s VT, minimální obrat 50000,-/3 měsíce
D3 – dealerská cena pro stabilní partnery a obchodníky s VT, minimální obrat 150000,-/3 měsíce
Individuální ceny – pro některé nestandardní druhy zboží nebo u většího jednorázového odběru stanovuje obchodník individuální cenu platnou pouze pro tento obchod a na tyto ceny se pak nevztahují žádné další promoakce.
Ceny všech produktů jsou aktualizovány průběžně a jsou ke stažení na internetových stránkách. Tyto ceníky nemusí obsahovat kompletní sortiment, ten najdete na našich e-shopech.
 
Ceny zboží v našem obchodě již zahrnují veškeré poplatky (recyklační poplatek, autorská odměna atd.) a jsou tedy konečné.
Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. V případě, že není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má-li být realizován předmět prodeje, má spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv, čímž není nijak dotčeno v čl. 7 uvedené právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od smlouvy.
 
3.    Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
- elektronickou poštou 
- osobně
- telefonicky
 
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

 

V případě telefonické objednávky je prodávající povinen bez zbytečných odkladů vypracovat písemnou nabídku/objednávku a kupujícímu tuto odeslat/předat dostoupnou cestou. Uzavřením smlouvy se rozumí okamžik, kdy kupující nabídku/objednávku písemně akceptuje (podpisem/elektronicky).
 
V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. V případě, že dojde k objednání kupujícím za chybně stanovenou cenu (cena neodpovídá ceně obvyklé) je zákazníkovi objednávka zrušena a nabídnuta možnost objednat zboží za cenu obvyklou s cenovým zvýhodněním 5%. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.
 
4.    Dodací podmínky

Osobní odběr: u zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je zboží k dodání na prodejnách prodávajícího do druhého dne po potvrzení objednávky prodávajícím, pokud je zboží objednáno do 14:00. Případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do druhého dne, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s termínem dodání. Náklady na osobní odběr zboží a jeho platbu v hotovosti jsou nulové.
Osobní odběr na výdejních místech: (prostřednictvím třetí osoby) u zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je zboží k dodání na prodejnách prodávajícího do druhého dne po potvrzení objednávky prodávajícím, pokud je zboží objednáno do 14:00. Případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do druhého dne, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s termínem dodání. Cena přepravy a ostatních nákladů spojených s přepravou na výdejní místo není součástí kupní ceny a řídí se dle ceníku aktuálního v den objednávky, uvedeného v sekci „Doprava“, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Kupujícím zvolený druh odběru, resp. dopravy a převzetí může být změněn na základě nutnosti dodržení hmotnostních a rozměrových limitů, který je nutno pro výsledný balík dodržet. V takovém případě bude nabídnut kupujícímu jiný vhodný způsob doručení.
Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou: Zásilkovna, DPD nebo Česká pošta. Platí pro objednávky přijaté a potvrzené v pracovní dny do 12:00 hod. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR do 24 hodin. Cena přepravy a ostatních nákladů spojených s přepravou zboží k zákazníkovi není součástí kupní ceny a řídí se dle ceníku aktuálního v den objednávky, uvedeného v sekci „Doprava“, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

Kupujícím zvolený druh odběru, resp. dopravy a převzetí může být změněn na základě nutnosti dodržení hmotnostních a rozměrových limitů, který je nutno pro výsledný balík dodržet. V takovém případě bude nabídnut kupujícímu jiný vhodný způsob doručení.
Zasílání kurýrem (Praha, Brno): Platí pro objednávky přijaté do 12:00 hod pracovního dne, které budou ze strany prodávajícího doručeny do 5 hodin od potvrzení objednávky (objednaný produkt se musí nacházet na patřičném expedičním skladu). Cena přepravy a ostatních nákladů spojených s přepravou zboží k zákazníkovi není součástí kupní ceny a řídí se dle ceníku aktuálního v den objednávky, uvedeného v sekci „Doprava“, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.
Zasílání přepravní službou - SR: Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou. Zboží nelze zasílat na dobírku. Cena přepravy a ostatních nákladů spojených s přepravou zboží k zákazníkovi není součástí kupní ceny a řídí se dle ceníku aktuálního v den objednávky, uvedeného v sekci „Doprava“, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.
 
Kupující podnikatel je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme neprodleně oznámit e-mailem na adresu sales@softcom.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.
Podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží. Spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky.
Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 2161 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník - viz reklamační řád.
 
5.    Platební podmínky

a)      Hotově při osobním odběru
b)      Platební kartou při osobním odběru, pouze na pobočkách v Praze a v Brně
         (akceptujeme platební karty: MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron ) 
c)      Platební kartou on-line
d)      Převodem na základě zálohové (proforma) faktury
e)      Převodem na základě splatnosti faktury (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)
f)      Dobírkou při doručení zboží, neplatí v případě výdejních boxů

Dárkové šeky přijímáme pouze na pobočkách v Praze a v Brně.
Kód z dárkového šeku se zadává do příslušné kolonky při objednávání nebo ho lze napsat do poznámky k objednávce.

6.    Zrušení smlouvy dohodou

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut. Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy dle čl. 7 těchto obchodních podmínek.
 
7.    Odstoupení od smlouvy

Dle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
Dle §1831 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne.
Dle §1832 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel po zpětném dodání zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání a to dle §1832 odst. 2, Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. částku nejlevnějšího dostupného typu dopravy.
 
Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) nese v plné výši spotřebitel. Stejně tak dle §1833 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, spotřebitel prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Především je potřeba zachovat veškeré krycí folie a ochranné prvky tak, aby nedošlo k poškození zboží, nebo k jeho opotřebení vlivem seznámení se s funkčností zboží nebo jeho funkcemi. Se zbožím by se nemělo nakládat jinak, než je obvyklé v kamenném obchodu při předvedení zboží s přihlédnutím k povaze zboží. Náhrada za snížení hodnoty zboží, bude po dodání zboží určena na základě velikosti rozsahu snížení hodnoty zboží a to buď naúčtováním náhrady škody za snížení hodnoty zboží, nebo přeúčtováním nákladů na nutnou opravu zboží.
 
Odstoupit od smlouvy dle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nelze dle §1837 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v těchto případech (výňatek):
a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty;  v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od

smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo

po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů „s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

 
Odstoupení není možné dle výše uvedených bodů ve všech případech, kdy je to z povahy zboží zcela zřejmé. V případě pochyb, se zákazník může informovat na informační licence společnosti Softcom Group, případně doplňující informace nalezne u dotyčného produktu v záložce „Reklamace, Technická podpora“.
Spotřebitel odstupuje od smlouvy vždy písemně, jakýmkoliv jednoznačným prohlášením a prokazatelným způsobem. Registrovaní zákazníci mohou pro odstoupení od kupní smlouvy využít v rámci svého přihlášení webový portál a to konkrétně v menu "Reklamace a podpora / Nová reklamace nebo vrácení zboží". Neregistrovaní spotřebitelé mohou odstoupit písemně vyplněním formuláře a jeho následným zasláním poštou na centrálu firmy Softcom, nebo e-mailem na adresu: rma@softcom.cz . Odstoupit lze i osobně vyplněním formuláře na pobočce Softcom Group. Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy je možné stáhnout zde:

https://www.softcom.cz/files/dokumenty/Odstoupeni_od_kupni_smlouvy.pdf


Právní rozbor a vysvětlení institutu vrácení zboží dle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník podle spotřebitelského sdružení www.vasestiznosti.cz, které zaštiťuje službu mimosoudního řešení sporů:

·         Dle § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a čl. 14 odst. 2 směrnice o právech spotřebitelů odpovídá spotřebitel při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

·         Bod 47 Preambule ke směrnici o právech spotřebitelů stanoví, že spotřebitel, který zboží používal v míře vyšší, než je míra nutná k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, neměl pozbýt právo odstoupit od smlouvy, měl by však odpovídat za případné snížení hodnoty zboží. Aby se spotřebitel obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně.

·         Podle pomocného dokumentu ke správnému výkladu směrnice o právech spotřebitelů vydaného Evropskou komisí (DG JUSTICE GUIDANCE DOCUMENT) může spotřebitel porušit obal, pokud je stejné zboží obvykle v kamenné prodejně běžně vystaveno bez tohoto obalu (například otevřít krabici, ve které bylo zboží doručeno, jakož i vyjmutí zboží z tohoto obalu).


8.    Zapůjčení zboží

V případě zájmu kupujícího může prodávající kupujícímu zapůjčit po dobu vyřízení reklamace nebo pozáruční opravy, komponent, který je způsobilý nahradit funkci komponentu, který je předmětem reklamace nebo pozáruční opravy, a to na dobu vyřízení. Nemusí se jednat o komponent identický, rozhodující je ta skutečnost, zda předmětný komponent je způsobilý nahradit v přiměřené míře funkci komponentu, který je předmětem reklamace nebo pozáruční opravy. Na zapůjčení náhradního komponentu není nárok, zapůjčení závisí na vůli prodávajícího. Zapůjčit je možné pouze náhradní komponenty, nikoliv periferie, přenosná PC.
Za zápůjčku náhradního zboží může být účtován poplatek. Zapůjčené zboží musí být vráceno při převzetí zboží, které bylo předmětem reklamace nebo pozáruční opravy. Vrácení zapůjčeného zboží je možné pouze za předpokladu vrácení tohoto zboží nepoškozeného a funkčního, včetně nepoškozených obalů, CD medií a kabelů. V opačném případě může prodávající požadovat po kupujícím cenu, která byla aktuální na začátku výpůjčky.
 
9.    Reklamace a záruční podmínky

Řeší reklamační řád firmy Softcom Group, spol. s r.o.
 
10.   Zpětný odběr elektrozařízení a likvidace elektroodpadu

Elektrozařízení nesmí být odkládána spolu se směsným odpadem. Pro likvidaci elektrozařízení jsou určená sběrná místa a sběrné dvory. 
Sběrné dvory obcí, bývají v rámci bydliště zákazníka zdarma. Při nákupu nového zboží a osobním odběru na pobočce firmy Softcom Group, má každý zákazník možnost odevzdat bezplatně použité elektrozařízení. 
Zpětný odběr elektrozařízení je řešen pomocí sběrných míst REMA systému viz. www.remasystem.cz. Na těchto stránkách jsou dále informace o nebezpečných látkách používaných v elektrozařízení, vysvětlivky používaných grafických symbolů pro oddělený sběr a další užitečné informace. Do skupiny elektroodpadu likvidovaných výše uvedeným způsobem, patří veškeré zboží obsahující elektroniku, světelné zdroje a baterie. Při nákupu nového zboží je u každého takového zboží uveden recyklační poplatek. 
V případě dodání objednávky prostřednictvím přepravní služby, poskytuje společnost Softcom Group, spol. s r.o. možnost odvozu použitého elektrozařízení (kus za kus). Stačí připsat svůj požadavek do poznámky před odesláním objednávky. Poté dojde ke kontaktu se zákaznickým centrem ohledně upřesnění způsobu zpětného odběru elektrozařízení. 
 
11.   Změna vlastníka zboží na straně spotřebitele

Pokud kupující spotřebitel zakoupené zboží prodá, daruje, nebo jinak převede do vlastnictví jiné osoby, je povinen o tomto kroku informovat prodejce a doložit hodnověrným způsobem takový převod včetně všech právních náležitostí. Pokud tak neučiní, považuje prodejce nadále za původního vlastníka osobu, s níž byla uzavřena kupní smlouva.

 
12.   Nevyzvednuté zásilky a zboží

Pokud si kupující nevyzvedne zásilku/zboží do 30 dnů od obdržení výzvy k odběru, bude mu účtováno skladné za každý započatý den ode dne oznámení až po den převzetí kupujícím. Cena za každý započatý den uložení věci je 10 Kč vč. DPH na věci do 10kg hmotnosti, nad tuto hmotnost bude účtována částka 25 Kč vč. DPH.
Pokud se jedná o nevyzvednutou reklamaci a kupující tuto nevyzvedne do 7 měsíců po vyřízení, tak bude reklamované zboží ekologicky zlikvidováno. Je-li kupujícím spotřebitel a nevyzvedne-li si zboží z opravy ve lhůtě 6 měsíců od doby, kdy byl povinen, tj. do 7 měsíců od doručení oznámení o ukončení opravy, má prodávající právo je-li to možné, věc prodat, o čemž, jde-li o věc vyšší hodnoty, musí spotřebitele předem písemně vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci (10 dnů). Kupující má v případě prodeje nárok na výtěžek prodeje po odečtení nákladů na prodej a poplatku za uskladnění.

 
13.   Řešení sporů

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz, nebo se kupující spotřebitel může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. na telefonu 299 149 009. Více informací je k nalezení na www.dtest.cz/poradna.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 
 
14.   Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na prodejnách prodávajícího a na jeho internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Poruchovost zobrazovaná na e-shopu je pouze orientační a nemusí ukazovat skutečnou poruchovost. Nezahrnuje produkty s vlastními autorizovanými servisy!

 

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter. Koncová cena je orientační a jedná se obvykle o doporučenou cenu stanovenou výrobcem či dovozcem při uvedení na trh.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 6.1.2023 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.

Obchodní podmínky platné do 6.1.2023 jsou přístupné zde:

https://www.softcom.cz/eshop?show=wm&wmpart=article&wmaid=112

 

 
 
 
 
­ ­
­
Košík
0 položek
 
0
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domácí spotřebičeElektronikaFotoHerní konzoleKomponentyNotebookyPeriferiePočítačeSoftwareTelefony
KATALOG
www.softcom.cz
 

 

 
Zobrazit klasickou verzi

© 2024 SOFTCOM Group, spol. r. o.

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.